ประวัติที่พัก

 

ความเป็นมาที่พัก

บ้านพักร่มโพธิ์ทอง

โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทยสาขาห้องเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชีชียงราย เขต 4

 

ข้อมูลส่วนตัวผู้สร้างที่พัก

1.            ชื่อ  นายสิทธิศักดิ์  ผดุงกิจ

                เกิดวันที่  3  เดือน กันยายน 2507  อายุ  51  ปี  ที่อยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขที่ 275/3 หมู่ 5 ตำบลปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57230  โทรศัพท์บ้าน 053-954041  มือถือ 087-1913582  อีเมล์  romportong@hotmail.com เว็บไซด์ www.romportong.com  Facebook  สิทธิศักดิ์ ผดุงกิจ

2.            ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน  ครู (ชำนาญการพิเศษ)  โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทย สังกัด สพฐ.

                เริ่มปฎิบัติงาน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2532 และ ปฎิบัติหน้าที่ตำแหน่งปัจจุบันเมื่อ วันที่ 16 สิงหาคม

พ.ศ. 2536  รวมเวลาทั้งสิ้น 21 ปี 8 เดือน 28 วัน (นับถึงวันที่กำหนดในคุณสมบัติ)

สถานศึกษาที่ทำงาน โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทย (สาขาห้องเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง) ตั้งอยู่  เลขที่ 51 หมู่ที่ 19 ตำบลตับเต่า  อำเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์ 57160  มือถือ 087-1913582 

อีเมล์  romportong@hotmail.com เว็บไซด์ www.rompotong.com

 

3.            ประวัติการศึกษา

               

วุฒิการศึกษา

สถาบันการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนบ้านกุงไม้สัก

พ.ศ. 2521

มัธยมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนห้องสอนศึกษา

พ.ศ. 2527

ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง

วิทยาลัยครูเชียงใหม่

พ.ศ. 2529

ศึกษาศาสตร์บัณฑิต

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พ.ศ. 2531

ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

พ.ศ. 2554

 

4.             ประวัติการทำงาน(ตั้งแต่บรรจุถึงปัจจุบัน)

 

วัน/เดือน/ปี

ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน

16 กุมภาพันธ์ 2532 

ครู 2

โรงเรียนบ้านเกศกาสร อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร

22 มิถุนายน 2533 

อาจารย์ 1

โรงเรียนบ้านตอรัง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร

1 มิถุนายน 2535 

อาจารย์ 1

โรงเรียนบ้านสิริแก้วเจริญ อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร

16 สิงหาคม 2536 

อาจารย์ 1

โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทย

11 มีนาคม 2547

ครู (ชำนาญการ)

โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทย

14 พฤษภาคม 2558

ครู (ชำนาญการพิเศษ)

โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทย

 

5.             รางวัลที่เคยได้รับ

 

วัน/เดือน/ปี

ชื่อรางวัล

หน่วยงานที่มอบรางวัล

16 ม.ค. 2545

การจัดสภาพห้องเรียนดีเด่น (พื้นที่พิเศษ)

สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

21 ก.พ. 2554

คนดีของแผ่นดิน

สพป.ชร.4

23 ส.ค. 2554

ครูสอนดี 

องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า

16 ม.ค. 2555

หนึ่งแสนครูดี    

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

กระทรวงศึกษาธิการ

10 ก.ย.. 2555

ครูผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

กระทรวงศึกษาธิการ

16 ม.ค. 2556

ยอดครูผู้มีอุดมการณ์ 

สพป.ชร.4

 18 ก.ค. 2556

โล่และประกาศเกียรติคุณครูดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม

สถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีนโดยพลเอกศิริ ทิวะพันธุ์ แม่ทัพภาค 3

8 ธ.ค. 2557

ครุเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

สำนักงานคณะกรรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

9 ก.ย. 2558

ครูดีชายขอบ

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

6.             การปฎิบัติตนและการปฎิบัติงาน โดยระบุประเด็นสำคัญโดยย่อ หรือแนบเอกสารอ้างอิง

               

6.1          เป็นผู้เสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

 

            โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทยสาขาห้องเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 19 ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ข้าพเจ้าได้ขออนุญาตก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2544 โดยเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 โดยมีข้าพเจ้า เป็นครูประจำชั้นทำการสอน และ เป็นรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทย(สาขาห้องเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง) เริ่มแรกนักเรียนต้องเดินด้วยเท้าไปเรียนที่โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทย เป็นระยะทางไกลไปกลับวันละ 12  กิโลเมตร เพื่ออำนวยความสะดวก ความปลอดภัยของนักเรียน      และสนองต่อนโยบายในด้านการจัดการศึกษาให้นักเรียนด้วยความเสมอภาค และทั่วถึง ข้าพเจ้าจึงได้ขออนุญาตเปิดห้องเรียนสาขาขึ้นมา โดยอาศัยบ้านร้างของชาวบ้านเป็นห้องเรียนเพื่อใช้เรียนชั่วคราวไปก่อน ต่อมาทางข้าพเจ้าได้ติดต่อประสานงานไปยังชมรมอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มาสำรวจและก่อสร้างอาคารเรียนขนาดกว้าง 5 เมตร  ยาว 15 เมตร ขนาด 2 ห้องเรียน ในพื้นที่ขนาด  35ไร่ 3 งาน ที่ทางทหาร และชาวบ้านมอบให้ แต่ห้องเรียน และอาคารประกอบ สำหรับนักเรียนเรียนก็ยังขาดแคลน ไม่เพียงพอกับความต้องการของเด็กนักเรียน เนื่องจากนักเรียนเพิ่มขึ้นจากการที่ไม่มีการคุมกำเนิดเนื่องจากความเชื่อที่ผิด และได้มีการขยายชั้นเรียนโดยเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และโรงเรียนก็ยังขาด ครูชั้นอนุบาล นักการภารโรง อาหารกลางวัน อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน เสื้อผ้าชุดนักเรียนเครื่องนุ่งห่มต่างๆ  ผู้ปกครองนักเรียนซึ่งเป็นชาวเขาเผ่าม้ง  มีฐานะยากจนไม่มีอาชีพที่มั่นคง มีปัญหาการค้าสิ่งผิดกฎหมาย และเสพยาเสพติด ทำให้เกิดปัญหาอาชญากรรมเกิดการยิงต่อสู้จนมีคนเสียชีวิตอยู่บ่อยครั้ง เนื่องจากหมู่บ้านเป็นช่องทางผ่อนปรนอยู่ติดกับชายแดนไทยกับ สปป.ลาว เป็นพื้นที่สีแดง ชาวบ้านในอดีตเคยเป็นผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ยังต้องอยู่ในความควบคุมดูแลของทางทหาร และหน่วยงานความมั่นคงตลอด ปัจจุบันได้กลับใจมาเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย ตลอดระยะเวลาที่ข้าพเจ้าเป็นครูที่สอนอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้ ข้าพเจ้าได้ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยที่มารักษาความมั่นคงในพื้นที่นี้ จนบางครั้งข้าพเจ้าถูกข่มขู่ไม่รับรองความปลอดภัยจากผู้ที่ไม่หวังดีในพื้นที่ และเคยมีชาวบ้านที่เข้าใจผิดเข้ามาพยายามฆ่านักการในโรงเรียนจนได้รับบาดเจ็บสาหัส พอดีข้าพเจ้าได้แจ้งทางทหารพรานมาระงับเหตุได้ทัน จนต้องระมัดระวังตัวอยู่ตลอดเวลา ต้องอาศัยอาวุธปืนที่ทางราชการจัดสวัสดิการให้ไว้ป้องกันตัว และดูแลทรัพย์สินของทางราชการในยามค่ำคืนซึ่งปกติข้าพเจ้าจะนอนเฝ้าอยู่ที่โรงเรียนตลอด จึงจะเกิดความอบอุ่นใจได้ และยังมีปัญหาในด้านการสื่อสารทางภาษา เช่น ผู้ปกครอง และนักเรียน ตอนที่นักเรียนมาเข้าโรงเรียนนักเรียนยังพูดภาษาไทยไม่ได้ต้องสอนภาษาไทยให้นักเรียนได้เรียนรู้และคุ้นเคยกับภาษาไทยก่อน กว่าจะเริ่มต้นเรียนหนังสือได้ก็ใช้เวลาเป็นปี  ส่วนผู้ปกครองการสื่อสารค่อนข้างมีปัญหา ข้าพเจ้าก็ต้องพยายามศึกษาภาษาท้องถิ่นกับนักเรียนแต่ก็พอฟังและพูดสื่อสารกันได้ เพราะฉะนั้นเวลาจะประชุมผู้ปกครองต้องอาศัยความสามารถส่วนนี้สื่อสารผู้ปกครองถึงจะเข้าใจ  

หากได้นึกถึงพระราชดำรัสของในหลวงก็ฮึดสู้มีกำลังใจตลอดมา โดยข้าพเจ้าได้ยึดถือพระราชดำรัสของในหลวงที่ได้ตรัสไว้ว่า การทำความดีทำยากแต่เห็นผลช้า ส่วนการทำความเลวนั้น ทำง่ายเห็นผลเร็ว และอีกคำหนึ่งที่ท่านในหลวงได้ตรัสไว้ว่า อย่าให้คนที่ไม่ดี มาปกครองคนดี จะทำให้บ้านเมืองล่มสลาย ไม่เกิดสันติสุข ข้าพเจ้าต้องใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์การกระทำความดีตามความมุ่งมั่นของข้าพเจ้า บางทีก็ท้อแท้แต่ไม่ถอย  จนพิสูจน์ได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโรงเรียนได้พัฒนาดีขึ้นมากส่งผลดีต่อเด็กและผู้ปกครอง จนข้าพเจ้าได้รับการยอมรับจากบุคคลทั่วไปในบริเวณบนดอยยาวดอยผาหม่นภูชี้ฟ้าแห่งนี้ เพื่อที่จะต่อสู้กับการที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว ต้องมีการจัดการศึกษาที่ดี มีคุณภาพ เด็กได้มีความสุข และสนองต่อความต้องการของชุมชน ซึ่งจะต้องใช้เวลา และพิสูจน์ให้สังคมให้รับรู้ในแนวทางที่ดีของข้าพเจ้าจนเป็นที่ยอมรับของสังคมอย่างกว้างขวางอยู่ในขณะนี้

 

6.2          ได้รับการยกย่องชมเชยและได้รับการยอมรับจากบุคคลทั่วไป

 

ผลสำเร็จจากการทำงานที่ผ่านมา ข้าพเจ้ามีความเชื่อว่าการจัดสถานศึกษาให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุขทั้งกายและใจ จะทำให้เราสอนเด็กมีความรู้ได้ ในที่สุดเด็กก็จะมีความรู้ความสามารถ ฉะนั้นในพื้นที่ที่การคมนาคมยากลำบากขาดแคลนงบประมาณอย่างนี้ เราต้องต่อสู้เพื่อที่จะได้มาซึ่งงบประมาณเพื่อมาพัฒนาดูแลเด็กนักเรียนให้เด็กรู้สึกว่าไม่ด้อยโอกาส ทำให้โรงเรียนให้น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน   โดยจัดสภาพแวดล้อมที่ดีเอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก ข้าพเจ้าจึงทำโครงการชื่อ โครงการธุรกิจบริการท่องเที่ยวจากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็กนักเรียนห้องเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง ในที่ได้กล่าวในข้างต้นเพื่อที่จะพัฒนาโรงเรียน และโรงเรียนใกล้เคียงซึ่งถือได้ว่าประสพความสำเร็จเป็นอย่างสูง และข้าพเจ้าได้นำผลงานชิ้นนี้ทำเป็นรายงานโครงการเพื่อขอปรับปรุงตำแหน่งให้สูงขึ้นเป็นครูชำนาญการพิเศษและได้รับการอนุมัติผลเรียบร้อยแล้ว

                    จากผลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาที่ข้าพเจ้าดำรงตำแหน่งเป็นครูผู้สอนอยู่ที่ในถิ่นทุรกันดารเสี่ยงภัยแห่งนี้เป็นระยะเวลา 22 ปี ข้าพเจ้ามีความตั้งใจ มุ่งมั่น เสียสละทุกอย่างที่ทำได้ เพื่อเป้าหมายในที่นี้ก็คือเด็กนักเรียนด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ทัดเทียมกับในถิ่นที่เจริญแล้ว ได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพตามที่เขาควรจะได้รับอย่างมีความสุข คือทำโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนน่าดู น่าอยู่ น่าเรียน ใครได้มาพบเห็นก็ได้รับคำชม และเป็นแหล่งศึกษาดูงานของสถานศึกษาหลายแห่ง ซึ่งผลสำเร็จที่ได้มานั้น ก็ด้วยความเสียสละ ตั้งใจ มุ่งมั่น ด้วยความจริงใจต่อการปฏิบัติงาน โดยการเอาตัวเองเข้ามาเป็นแบบอย่างที่ดี เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง จนปลูกฝังนิสัยที่ดีติดกับตัวเด็กไปตลอดชีวิต และจะเห็นได้ว่ายิ่งได้ทำการพัฒนาทั้งโรงเรียน และชุมชน ก็ยิ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้สนับสนุนจากองค์กรต่างๆเป็นจำนวนมาก ซึ่งเขาเห็นว่าเราเป็นคนที่ทุ่มเทและทำจริง  และส่งผลต่อการศึกษาของเด็ก และชุมชน จนข้าพเจ้าได้นำผลจากการปฏิบัติงานที่ได้รับความสำเร็จของข้าพเจ้า   ทำให้ได้รับอานิสงค์ของการทำความดี และได้นำผลงานที่ส่งผลต่อนักเรียน และชุมชนที่ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติจนสำเร็จนี้ และได้ส่งผลงานเป็นนวัตกรรมเพื่อปรับปรุงตำแหน่งให้สูงขึ้นเป็นครูชำนาญการพิเศษ  เรื่อง รายงานโครงการธุรกิจบริการท่องเที่ยวจากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทย(สาขาห้องเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง) แลได้ผ่านการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษในปัจจุบัน และเหนือสิ่งอื่นใดข้าพเจ้ามีความภาคภูมิใจเป็นที่สุดที่ได้ทำงานด้วยความอดทน เสียสละ มุ่งมั่น ตั้งใจ เอาความดีเข้าไปต่อสู้เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ไม่ยอมย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆ จนได้รับความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับกันถ้วนหน้า จนข้าพเจ้าได้รับความสุข มีความสุขกับการทำงานที่เราชอบ ถือได้ว่าพอเพียงแล้วกับชีวิตนี้แล้ว

 

6.3          มีความวิริยะอุตสาหะ ขยัน อดทน และประหยัด

 

     จากการที่ข้าพเจ้าได้เข้ามาจัดการศึกษาและรับผิดชอบในพื้นที่ที่มีชุมชนและสังคมที่มีความแตกต่างทางภาษา วัฒนธรรม เด็กด้อยโอกาสที่รอคนมาช่วยยังรอเราอยู่เป็นจำนวนมาก มีปัญหาภัยทางสังคม หรือความมั่นคงของชาติ มีความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงานนั้น ทำให้ข้าพเจ้าไม่นิ่งนอนใจ และได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง จะเห็นได้ว่าในปีพ.ศ.2544 ขณะที่ข้าพเจ้ามาดำรงตำแหน่งครูผู้สอนในโรงเรียนบนดอยแห่งนี้ ข้าพเจ้าสอบเป็นผู้บริหารได้ทาง สปจ.เชียงรายในขณะนั้นเรียกตัวไปดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา แต่ด้วยความมุ่งมั่นในอุดมการณ์ที่อยากจะเข้ามาช่วยเหลือนักเรียนด้อยโอกาส และผู้ปกครองของบ้านร่มโพธิ์ทองและบนดอยสูงแห่งนี้ซึ่งยังต้องการความช่วยเหลืออีกมาก ข้าพเจ้าได้ทำบันทึกข้อความเพื่อขอสละสิทธิ์จากการเรียกตัวไปดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาในขณะนั้น (สปจ.เชียงราย) เนื่องจากข้าพเจ้าไม่สามารถทำใจที่จะละทิ้งปัญหาต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายและต้องได้รับการแก้ไขก่อน เพื่อที่นักเรียนด้อยโอกาส และชาวบ้านผู้ด้อยโอกาส ซึ่งกำลังรอเราอยู่ ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ข้าพเจ้าจึงมีความมุ่งมั่นที่จะอาสาเข้ามาแก้ไขปัญหาดังกล่าว  จึงได้ขออาสาสมัครใจจากโรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทยมาก่อตั้งห้องเรียนสาขาบ้านร่มโพธิ์ทองแห่งนี้ โดยเริ่มจากศูนย์ทุกอย่าง และข้าพเจ้าได้ขออนุญาตก่อตั้งโรงเรียนแห่งนี้ในปี พ.ศ.2544  โดยอาศัยบ้านร้างในหมู่บ้านเป็นโรงเรียนชั่วคราวไปก่อน  และต่อมาปี พ.ศ.2546 ข้าพเจ้าได้ขอใช้พื้นที่สาธารณหมู่บ้านจากทางทหาร และได้รับบริจาคจากชาวบ้านประมาณ 35 ไร่  และได้ติดต่อประสานงานกับชมรมอาสาพัฒนาชนบทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มาสร้างอาคารเรียน 1 หลัง ขนาด 2 ห้องเรียนโดยอาศัยความร่วมมือจากชาวบ้าน และหน่วยงานในพื้นที่ และต่อมาข้าพเจ้าเห็นว่าห้องเรียนไม่พอ นักเรียนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตลอดจนเพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้กล่าวมาข้างต้น ข้าพเจ้าจึงมีแนวคิดว่าพื้นที่โรงเรียนของเราแห่งนี้ อยู่บนภูเขาสูง มีบรรยากาศที่ดี ทิวทัศน์สวย และมีสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวชอบมาเที่ยวเพื่อมาสัมผัสอากาศหนาว ชมทะเลหมอกในช่วงฤดูหนาวคือ ภูชี้ฟ้า ภูผาสวรรค์(หลังโรงเรียน) ตลอดจนชมดอกทิวลิป ดอกลิลลี่ ที่ศูนย์ส่งเสริมเกษตรที่สูงดอยผาหม่น จึงได้ปรึกษาผู้บังคับบัญชา ประชุมชาวบ้าน และคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อเสนอโครงการพัฒนาการศึกษา และให้ความเห็นชอบ และข้าพเจ้าได้สละเงินส่วนตัวจำนวน 30,000 บาทเป็นแกนนำชาวบ้านไปพัฒนาถนนเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวหลังโรงเรียน ซึ่งมีชื่อว่าภูผาสวรรค์ เป็นภูที่มีทะเลหมอกสวยไม่แพ้ภูชี้ฟ้า ต่อมาข้าพเจ้าจึงสละเงินส่วนตัวโดยกู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงรายจำนวน 600,000 บาท (หกแสนบาท) มาสร้างที่พักแบบโฮมสเตย์ขึ้นในโรงเรียน จำนวน 2 หลัง  ขนาด 7 ห้องพัก พร้อมลานกางเต้นท์ และสร้างโรงอาหารนักท่องเที่ยวอีก 1 หลัง มอบให้กับโรงเรียน ซึ่งสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ประมาณ 45 คน  เมื่อสร้างเสร็จแล้ว และได้ตั้งชื่อที่พักคือ บ้านพักร่มโพธิ์ทอง และได้ประชาสัมพันธ์ที่เว็บไซด์ www.romphotong.com และได้ดำเนินโครงการ โดยตั้งชื่อว่า โครงการธุรกิจท่องเที่ยวจากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กนักเรียนห้องเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง โดยมีวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าดังนี้

            

  1    เพื่อให้ผู้ปกครอง และนักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน และ มีทักษะ ความรู้ในการประกอบอาชีพที่สุจริตในอนาคต         

                   2    เพื่อให้มีงบประมาณมาพัฒนาด้านการศึกษาให้มีคุณภาพตามหลักสูตรและได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

                   3    เพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวหรือองค์กรเอกชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

  หลังจากที่ข้าพเจ้าได้ดำเนินโครงการไปแล้วทำให้โรงเรียน และนักเรียนได้รับการอนุเคราะห์เพื่อสนับสนุนการศึกษาจากนักท่องเที่ยวและจากรายได้จากการดำเนินงานตามโครงการ ตลอดจนได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในพื้นที่ และชาวบ้านเป็นแรงงาน  ซึ่งถือว่าได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้เป็นอย่างสูงตามที่ได้ตั้งเอาไว้ในระยะ 21  ปีที่ผ่านมาทำให้โรงเรียน และชุมชน และในพื้นที่ใกล้เคียงได้รับความช่วยเหลือในด้านต่างๆเป็นอย่างดี โดยที่อาคารหรือสิ่งก่อสร้างตลอดจนสาธารณูปโภคและอื่นๆอีกมากมาย ที่มีอยู่ในโรงเรียนโดยไม่ต้องพึ่งพางบประมาณจากทางราชการเลย ดังนี้

ผลงานที่โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทย

1.  จัดหาเงินสร้างอาคารเรียน 2 หลัง

2.  จัดหาเงินสร้างโรงอาหาร 1 หลัง

3.  จัดหาเงินสร้างส้วม 1 ที่

4.  จัดหาเงินสร้างรั้วโรงเรียน 150 เมตร

5.  จัดหาเงินสร้างป้ายโรงเรียน 2  ที่

 

ผลงานที่โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทย(สาขาห้องเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง)

1.  นักเรียน และผู้ปกครองได้รับทักษะความรู้การบริการนักท่องเที่ยว และมีรายได้ระหว่างเรียน

2.  ได้สร้างที่พักแบบโฮมสเตย์ 2 หลัง 7 ห้องพัก พร้อม เครื่องนอนและเต็นท์

3.  ได้จัดหาเงินสร้างโรงอาหารนักท่องเที่ยว 1 หลัง

4.  ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ดูสะอาดสวยงามอยู่เสมอ

5.  ได้จัดหาเงินเพื่อจัดให้มีระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้า ประปา ในโรงเรียนอย่างครบครัน

6.  ได้จัดหาเงินสร้างอาคารเรียน 7 หลัง

7.  ได้จัดหาเงินสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 หลัง

8.  ได้จัดหาเงินสร้างโรงอาหารนักเรียน 1 หลัง

9.  ได้จัดหาเงินสร้างห้องสมุด 1 หลัง

10.ได้จัดหาเงินสร้างบ้านพักครูจำนวน 1 หลัง

11. ได้จัดหาเงินสร้างที่พักนอนนักเรียน 2 หลัง

12. ได้จัดหาเงินสร้างส้วมขนาด 2 ที่นั่ง  4 ที่

13. ได้จัดหาเงินสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียนทั้งหมด1,500 เมตร

14. ได้จัดหาเงินสร้างสนามลานกีฬาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 สนาม

15. ได้จัดหาเงินสร้างที่แปรงฟัน ขนาด 16 ก๊อก 2 ที่

16. ได้จัดหาเงินสร้างโรงเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ พันธุ์เนื้อ และพันธุ์พื้นเมือง 1 หลัง

17. ได้จัดหาเงินมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนในโรงเรียน และที่ไปศึกษาต่อที่อื่น ตลอดโครงการ

18.  นักเรียนและผู้ปกครองได้รับเครื่องอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงทุกปี

19. ได้จัดหาเงินซื้อสื่อ/อุปกรณ์การเรียนการสอนได้ตามความต้องการตลอดโครงการ

20. ได้จัดหาเงินจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 1-2  จำนวน 1 คน เดือนละ 6,000 บาท

21. ได้จัดหาเงินจ้างนักการภารโรง จำนวน 1 คน เดือนละ 6,000 บาท

22. ได้ช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่มีสัญชาติไทยให้ได้รับสัญชาติไทย จำนวน 24 คน

23. ได้ช่วยเหลือสนับสนุนทุนนำนักเรียนพิการทางสายตาจำนวน 2 คน ไปศึกษาต่อที่โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ

24. ได้ช่วยเหลือสนับสนุนทุนนักเรียนพิการทางหู จำนวน 1  คน ไปศึกษาต่อที่โรงเรียนธารทิพย์ธารธรรม

25. ได้ช่วยเหลือเด็กที่ถูกคุกคามทางเพศให้ได้มีผู้อุปการะนำไปเลี้ยงดู จำนวน 1 คน

26. ได้จัดการเรียนการสอนให้เด็กพิการทางสมอง จำนวน 2 คน

27. ได้จัดให้บริเวณโรงเรียนเป็นแหล่งอาหารของชุมชนโดยปลูกพืชผักสวนครัว ไม้ผล ไม้ยืนต้นโดยที่ชาวบ้านสามารถนำไปเป็นอาหารได้อิ่มทั้งครอบครัวในราคาแค่ บาทเดียว

28. ได้จัดหาเงินตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนห้องเรียนบ้านร่มโพธิ์ทองโดยเน้นระบบดูแลช่วยเหลือทุกด้าน

29. ได้อุปการะเด็กกำพร้านำมาพักนอนที่โรงเรียนจำนวน 3 คน

30. ได้อุปการะผู้ติดเชื้อเอดส์จำนวน 1 คน มาพักอาศัยอยู่ที่โรงเรียน

31.  ได้มอบทุนการศึกษาให้ครูช่วยสอนให้เรียนต่อในระดับปริญญาตรี จำนวน 2  คน

 

ผลงานที่โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทย(สาขาห้องเรียนบ้านเล่าตาขาว)

1.             ได้จัดหาเงินสร้างอาคารเรียน จำนวน 3 หลัง    มูลค่า 500,000 บาท

2.             ได้จัดหาเงินสร้างส้วมขนาด 2 ที่นั่ง จำนวน 2 หลัง มูลค่า 100,000 บาท

3.             ได้จัดหาเงินสร้างที่ล้างหน้าแปรงฟันจำนวน 2 ที่ มูลค่า 40,000 บาท

4.             ได้จัดหาเงินสร้างฐานพระพุทธรูป และจัดหาพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์  มูลค่า 150,000 บาท

5.             ได้จัดหาเงินซื้อชุดสนามเด็กเล่นพร้อมอุปกรณ์ มูลค่า 50,000 บาท

6.             ได้จัดหาเงินสร้างสนามฟุตบอลโรงเรียน มูลค่า 1 แสนบาท

7.             ได้จัดหาเงินซื้อโต๊ะม้านั่งหินอ่อน ชุดรับแขก ชุดหมู่บูชา มูลค่า 30,000 บาท

8.             ได้จัดหาเงินเพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้โรงเรียน มูลค่า 100,000 บาท

9.             ได้จัดหาคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 ชุด มูลค่า 100,000 บาท

10.      ได้จัดหาเงินสร้างอาคารอเนกประสงค์หรือโรงอาหาร มูลค่า 400,000 บาท

                จะเห็นได้ว่าการดำเนินงานตามโครงการ  ข้าพเจ้าได้เสียสละทั้งกำลังกาย กำลังทรัพย์ นำนักเรียน นำชุมชน  ตลอดจนขอความร่วมมือจากองค์กรเอกชนให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนา ทำให้โรงเรียนได้รับความช่วยเหลือ อาคารเรียน และอาคารประกอบต่างๆครบทุกชั้นตั้งแต่ ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ตลอดจนสื่อการเรียนการสอน เครื่องอุปโภค บริโภค โดยไม่ต้องพึ่งพางบประมาณจากทางราชการ จนเป็นที่พึงพอใจของคนทุกภาคส่วน  และทำให้โรงเรียนที่ข้าพเจ้าอยู่เป็นโรงเรียนที่มีสะอาดตลอดเวลา และทำให้โรงเรียน น่าอยู่ น่าเรียน น่าพักนอน จากที่เป็นโรงเรียนเล็กๆที่ไม่ค่อยมีใครได้รู้จัก และพลิกผันทำให้คนได้รู้จักทั่วประเทศอย่างแพร่หลาย จนมีการบอกต่อกันและมีผู้คนจองที่พักของเราเพิ่มขึ้นทุกปี ตลอดระยะเวลาที่ข้าพเจ้าดำรงตำแหน่งครูผู้สอนเป็นหัวหน้าส่าขา และเป็นรักษาการในตำแหน่งในโรงเรียนแห่งนี้ ข้าพเจ้าจะดูแลสั่งสอนเด็กนักเรียนเปรียบเสมือนลูก และทำโรงเรียนให้เหมือนบ้านเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนได้ปฏิบัติตามจนเกิดเป็นนิสัย ดูแลพัฒนาและรักษาโรงเรียนให้ดูดีสะอาดเสมอจะเห็นได้ว่าหากใครเข้ามาในบริเวณโรงเรียนก็จะได้รับคำชมเชยอยู่เสมอ ท่านจะไม่พบเจอแม้แต่เศษกระดาษ หรือเศษใบไม้แม้แต่ชิ้นเดียว ที่จะทำให้ท่านไม่สบายตา ซึ่งเป็นผลมาจากการปลูกฝังนิสัยที่ดีของข้าพเจ้าจนซึมซับสู่เด็กช่วยกันรักษาความสะอาดเสมอ และการมาปฏิบัติงานราชการก็จะไม่เว้นแม้วันหยุด และไม่สามารถที่จะเจ็บป่วยได้เพราะยังเป็นห่วงนักเรียนที่ยังรอครูอยู่ทุกวัน  จะมาอยู่และดูแลโรงเรียนอยู่เสมอ ในด้านการสอนของข้าพเจ้าได้นำการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษามาสอนเสริมกับหลักสูตรในปัจจุบัน เพื่อแก้ปัญหาการอ่านของนักเรียนชาวเขา จนทำให้เด็กนักเรียนอ่านออกเขียนได้ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ พร้อมที่จะเป็นแบบอย่างถ่ายทอดแนวคิดที่จะทำให้เกิดการพัฒนาด้านการศึกษา ให้กับโรงเรียนอื่นที่ขาดแคลนงบประมาณ ได้มาศึกษาดูงานเพื่อที่จะได้นำแนวคิดของข้าพเจ้าไปพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนท่านต่อไป และในสุดท้ายจึงทำให้บรรลุเป้าหมายสุดท้ายที่ข้าพเจ้าอยากให้เกิดก็คือ ทำให้นักเรียนในโรงเรียนมีความสุข มีทักษะความรู้ในการประกอบอาชีพ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีการพัฒนาขึ้น นักเรียนมีสุขภาพที่ดีมีความสุข  พร้อมที่จะเป็นอนาคตที่ดีของชาติต่อไป

 

6.4          เป็นผู้เสียสละกำลังกาย กำลังทรัพย์ส่วนตัว อุทิศเวลาเพื่อพัฒนางานให้กับสังคมนอกเหนือเวลาราชการโดยไม่หวังผลตอบแทน

 

                จากการดำเนินงานตามโครงการของข้าพเจ้าจะเห็นได้ว่า แต่ก่อนที่จะมาเป็นโรงเรียนที่มีสิ่งก่อสร้างอาคารสถานที่ และสิ่งต่างๆที่อำนวยความสะดวกจนครบเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของเด็กนักเรียน โรงเรียนไม่มีอะไรเลย มีแต่พื้นที่ว่างเปล่า ข้าพเจ้ามีวิสัยทัศน์ว่าหากเราได้จัดบริบทสภาพแวดล้อมที่ดี จะเป็นสิ่งที่เอื้ออำนวยต่อการจัดขบวนการเรียนการสอนทำให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเรียนอย่างมีความสุข  ครูก็จะมีความสุขกับการทำงานภายใต้บริบทที่ดีด้วย แม้กระทั่งการจัดสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.ตับเต่า ซึ่งแต่ก่อนอาศัยกระท่อมเก่าๆในหมู่บ้านเป็นที่เรียน ห้องน้ำห้องส้วม ที่แปรงฟัน ตลอดถึงสนามเด็กเล่นไม่มี ข้าพเจ้าเห็นสภาพปัญหาแล้วก็ไม่นิ่งนอนใจ ข้าพเจ้าจึงได้จัดผ้าป่านำเงินที่ได้มาสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในโรงเรียน พร้อมส้วม ที่อาบน้ำแปรงฟัน จัดสนามเด็กได้เล่น เมื่อสร้างเสร็จแล้วก็ได้ย้ายเด็กมาอยู่ด้วยกันภายในบริเวณโรงเรียนแห่งนี้และออกค่าใช้จ่ายน้ำไฟให้ทุกอย่าง ส่วนผู้ปกครองนั้นข้าพเจ้าก็ได้มอบเงินส่วนตัว และนำชาวบ้านพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภูผาสวรรค์หลังโรงเรียน โดยพัฒนาถนนทางขึ้นเพื่อที่จะให้รถยนต์สามารถบรรทุกผู้โดยสารขึ้นไปชมทะเลหมอกที่ภูผาสวรรค์ ทำให้ชาวบ้านได้มีรายได้จากการทำโฮมสเตย์ การเป็นมัคคุเทศก์ การแสดงชนเผ่า การขายของที่ระลึก ขายชา กาแฟ ขายฟืน และทุกปีข้าพเจ้าก็ได้ประสานงานกับนักท่องเที่ยวหรือหน่วยงานเอกชนได้นำสิ่งของอุปโภค บริโภค มาแจกให้กับเด็กและผู้ปกครองเสมอ ตลอดระยะเวลาที่ข้าพเจ้าอยู่ที่โรงเรียนบนดอยแห่งนี้ 22 ปี ข้าพเจ้าได้เสียสละเงินเดือนของข้าพเจ้าเดือนละ 6,000  บาทเพื่อจ้างนักการมาดูแลโรงเรียน ได้สละทั้งเวลา ทรัพย์สิน โดยนำรถยนต์ส่วนตัวทำการขนวัสดุก่อสร้างจากในเมืองขึ้นมาสร้างอาคารต่างๆบนดอยแห่งนี้ ซึ่งการคมนาคมลำบากต้องขึ้นเขาที่สูงชันมากรถทางร้านขายวัสดุก่อสร้างขึ้นมาส่งไม่ได้ ต้องใช้รถขับเคลื่อนสี่ล้อเท่านั้นถึงจะขนของมาได้  และในการก่อสร้างอาคารต่างๆข้าพเจ้าจะเป็นคนที่ออกแบบ ตลอดควบคุมดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด โดยได้ลงมือปฏิบัติเอง โดยอาศัยแรงงานผู้ปกครอง และนักเรียนเข้าช่วย ทำให้ประหยัดทั้งค่าขนส่ง ค่าแรงงานเป็นจำนวนมากเพื่อที่จะได้นำเงินไปใช้ในส่วนอื่นที่เป็นประโยชน์ให้กับเด็กให้มากที่สุดอีกต่อไป

                จากผลงานของข้าพเจ้าที่ประจักษ์จากการดำเนินตามโครงการข้างต้นแล้ว ข้าพเจ้ายังได้ก่อตั้ง กองทุนเพื่อช่วยเหลือการศึกษาของเด็กนักเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง รายได้เงินกองทุนได้มาจากการบริจาคจากนักท่องเที่ยว องค์กรเอกชนเช่น บริษัท ห้างร้าน ทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ประสบปัญหาด้านต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการศึกษาของเด็ก จากการที่ข้าพเจ้าได้ดำเนินโครงการข้าพเจ้าได้นำเงินกองทุนไปจัดสรรเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีฐานะยากจนที่ประสบปัญหาครอบครัว พ่อแม่ติดยา ค้ายา ติดคุก พ่อแม่ติดโรคร้าย หรือถูกวิสามัญ เด็กเร่ร่อน เด็กที่ถูกผู้ใหญ่ทำร้าย เด็กถูกคุกคามทางเพศ ช่วยเหลือเด็กที่ไม่มีสัญชาติ ตลอดจนการใช้แรงงานเด็กที่หนักเพื่อที่จะนำเงินมาซื้อยาเสพติดให้พ่อแม่ที่ติดยา  ทำให้เด็กมีปัญหาตามมาเช่น ไม่อยากมาโรงเรียน ไปรับจ้างขนข้าวโพด ขนกะหล่ำปลี ตัดก๋งขาย หรือไม่ก็เก็บของป่ามาขาย  ข้าพเจ้าต้องใช้เงินกองทุนนี้เข้ามาช่วยเหลือชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นกว่าเดิม เพื่อที่จะให้เด็กได้เข้ามาอยู่ในโรงเรียน และเรียนหนังสืออย่างมีความสุขกับเพื่อนๆ เด็กบางคนหากได้รับปัญหาที่กระทบรุนแรงข้าพเจ้าก็จะนำมาเป็นเด็กพักนอนในโรงเรียนซึ่งในปัจจุบันมีจำนวน 6 คน และข้าพเจ้าได้มอบทุนส่วนนี้ให้กับนักเรียนพิการตาบอดในหมู่บ้าน จำนวน 2 คน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้กับเด็ก และผู้ปกครองในการเดินทางไปกลับโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนถึงติดต่อผู้อุปการะจากผู้มีใจบุญจากกรุงเทพมหานครนำเด็กไปรักษาตาที่กรุงเทพและที่เชียงใหม่ 2 ราย ปัจจุบันได้ทำงาน 1 คน จากการที่ชุมชนไม่ได้ยึดถือศาสนาซึ่งเป็นสิ่งที่จะกล่อมเกลาในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรม ให้ซึมซับไปสู่ทุกๆคนนั้นข้าพเจ้าก็ได้ดำเนินการติดต่อกับทางสมาคมคริสตจักรแห่งประเทศไทย และได้เตรียมพื้นที่ที่จะสร้างโบสถ์คริสต์ในบริเวณโรงเรียน และได้มีผู้ที่ประสานงานทางประเทศมาเลเชียเข้ามาสำรวจพื้นที่เตรียมจะสร้างในเร็วๆนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของชุมชน  และข้าพเจ้าได้เป็นผู้ประสานงานกับองค์กรเอกชนต่างๆนำเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ของอุปโภคบริโภค อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การศึกษา ฯลฯ  มาแจกให้กับนักเรียน และชาวบ้านตลอดมา และได้นำอุปกรณ์เหล่านี้ไปบริจาคให้กับชาวบ้านที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ และโรงเรียนใกล้เคียงอีกเป็นจำนวนมาก สำหรับนักเรียนที่เรียนจบในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ข้าพเจ้าติดต่อกับสถานศึกษาที่เป็นมูลนิธิต่างๆจนเด็กได้เข้าเรียนต่อครบ 100 เปอร์เซ็นต์ทุกคน  และในช่วงฤดูการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวมาพักที่โฮมสเตย์ของโรงเรียนเด็กนักเรียนก็จะมีรายได้ค่าตอบแทนจากนักท่องเที่ยวจากการเป็นมัคคุเทศก์น้อย จากการขายของที่ระลึก  จากการแสดง และ จากการที่เด็กทำหน้าที่บริการด้านอาหาร ทำความสะอาดห้องพัก ซึ่งแต่ละปีเด็กนักเรียนก็จะได้รับเงินรายได้จากส่วนนี้ไม่น้อย เด็กก็จะนำเงินส่วนนี้มาฝากกับครูประจำชั้น ซึ่งโรงเรียนก็ได้จัดโครงการออมทรัพย์โดยการสนับสนุนเงินฝากพร้อมดอกเบี้ยจากบริษัทฟุตบอลไทย FBT โดยคิดดอกเบี้ยให้เป็นรายปี ร้อยละ 12 บาทต่อปี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการรู้จักออมเงินเพื่อที่จะเก็บเงินก้อนนี้เป็นทุนการศึกษาของเด็กในอนาคต  และอีกส่วนหนึ่งหากนักเรียนคนใด เรียนดีได้ผลการเรียนเฉลี่ยตั้งแต่ระดับ 1-4 ก็จะได้รับเงินทุนจากบริษัทฟุตบอลไทย(FBT)เพื่อเป็นทุนการศึกษาอีกปีละ 100 - 400 บาทตามผลการเรียนเฉลี่ยเพื่อสมทบเข้าฝากสมทบในบัญชีเงินฝากของเด็กอีกด้วย

                จะเห็นได้ว่าตลอดระยะเวลาที่ข้าพเจ้าเป็นครูทำการสอนอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้ และได้ดำเนินงานตามอุดมการณ์ของข้าพเจ้าเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ข้าพเจ้าทำด้วยความทุ่มเท มุ่งมั่น เสียสละ ซื่อสัตย์ สุจริต ขยันอดทน มุ่งผลประโยชน์เพื่อให้เกิดกับตัวเด็กและประเทศชาติเป็นที่ตั้ง จากการที่ผู้คนจากหลากหลายพื้นที่ทั้งในและต่างประเทศมาเห็นการทำงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่เคยร้องขอปัจจัยต่างๆที่มาสนับสนุนในการดำเนินการตามโครงการ แต่ยิ่งมีแต่ผู้อยากจะมาสนับสนุนให้ข้าพเจ้าจนล้นหลาม ต้องนำไปช่วยเหลือโรงเรียนอื่นที่ยังด้อยโอกาสใกล้เคียงอีกเป็นจำนวนมากซึ่งจะเห็นได้จากรายนามผู้ที่มีมุตฑิตาจิตนำเงินมาบริจาคให้กับโรงเรียน เพื่อให้ข้าพเจ้าดำเนินการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น

ข้าพเจ้าตั้งอุดมการณ์ไว้ว่าหากพิจารณาให้ข้าพเจ้าย้ายข้าพเจ้าจะขอย้ายเพื่อไปพัฒนาโรงเรียนที่มีความยากลำบากมากๆ และในปัจจุบันข้าพเจ้าได้ประสานงานกับองค์กรเอกชนทั่วประเทศเพื่อที่จะเข้าไปพัฒนาสาขาห้องเรียนบ้านเล่าตาขาวซึ่งมีความกันดารมาก การติดต่อสื่อสารลำบาก หน้าฝนไม่สามารถเดินทางโดยรถยนต์ได้ ซึ่งห่างจากห้องเรียนบ้านร่มโพธิ์ทองไปประมาณ 10 กม. เพื่อให้โรงเรียนได้รับการพัฒนาเหมือนกับสาขาห้องเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง และเริ่มแรกเมื่อสี่ปีที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้จัดผ้าป่าเพื่อรวบรวมเงินที่จะนำมาปรับสนามฟุตบอล ปรับพื้นที่และได้สร้างอาคารเรียนเพิ่มอีก 3 หลัง สร้างอาคารอเนกประสงค์หรือโรงอาหาร สร้างส้วมอีก 3 ที่ สร้างสนามเด็กเล่นพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด จัดหาเงินขยายเขตไฟฟ้าให้โรงเรียน จัดหาคอมพิวเตอร์ 15 ชุด เช่าพระพร้อมสร้างฐานซุ้มพระพร้อมพระเพื่อให้นักเรียนและชาวบ้านได้กราบไหว้บูชา สร้างอ่างล้างหน้าแปรงฟัน จัดซื้อชุดโต๊ะม้านั่งหินอ่อน 8 ชุด ได้ผลักดันห้องเรียนบ้านเล่าตาขาวให้เปิดเป็นห้องเรียนสาขาเต็มตัวทำการเปิดเรียนตั้งแต่ชั้น อนุบาลศึกษาปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และได้จัดซื้ออุปกรณ์และสื่อการศึกษาได้ตามความต้องการของครู นักเรียน และชุมชน ข้าพเจ้าตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนาห้องเรียนบ้านเล่าตาขาวให้มีทุกสิ่งทุกอย่างภายใน 5 ปีเพื่อให้เด็กนักเรียนห้องเรียนบ้านเล่าตาขาวได้รับเหมือนกับนักเรียนห้องเรียนบ้านร่มโพธิ์ทองในขณะนี้ ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้แล้ว ข้าพเจ้าเชื่อว่าด้วยความมุ่งมั่นที่ข้าพเจ้ามีอยู่คงจะช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสได้รับโอกาสมากขึ้นแน่นอน ตลอดเวลาที่ข้าพเจ้าเข้ารับราชการข้าพเจ้าไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย และจนได้รับพิจารณาความดีความชอบบ่อยครั้งเสมอมา ประพฤติปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเพื่อนครู และนักเรียนด้วยดีเสมอมา

                  

 

                                                                        ( นายสิทธิศักดิ์ ผดุงกิจ )

                                                                                                                                                 ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ

                                                                                              

 

 

 

Visitors: 22,980